Kategorier
Utbildning

Effektiv brandskyddsutbildning på arbetsplatser i Stockholm

Det är viktigt att alla känner sig trygga på sin arbetsplats. Ett sätt att skapa trygghet är att låta personalen delta i en brandskyddsutbildning i Stockholm.

En del av tryggheten på en arbetsplats handlar om att veta vad man ska göra om det börjar brinna. Regelbundna utrymningsövningar räcker inte för att man ska få inblick i hur lokalernas brandskydd ser ut och hur det ska användas. Oftast finns det bara en eller två personer som har en riktig inblick i brandsäkerheten.

Om den eller de som har ansvaret skulle ha semester eller vara sjuka den dag då något händer så är risken stor att den övriga personalen står handfallen. Därför är det viktigt att låta all personal få vara med på en utbildningsdag i brandskydd. Utbildningen sker i de egna lokalerna vilket ger en utomordentlig insikt, inte bara i vad man ska göra om det börjar brinna, utan också i hur man kan öka brandsäkerheten i byggnaden.

En brandskyddsutbildning som anpassas till det egna företaget i Stockholm

För att snabbt kunna utrymma eller ingripa om det skulle börja brinna så är det viktigt att lära känna de lokaler som man arbetar i. Det finns lagstadgade krav på att alla lokaler där det bedrivs verksamhet ska ha ett genomarbetat brandskydd. Rökluckor, nödutgångar, brandfiltar och brandsläckare ska vara väl kända för alla som vistas där. När man genomför en brandskyddsutbildning får alla som deltar den information som behövs.

Brandskyddsutbildning i Stockholm innebär att utbildningen sker i de egna lokalerna och anpassas efter den verksamhet som bedrivs. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och sker i olika steg. Den praktiska delen kan exempelvis göras genom att alla får prova på att använda en pulversläckare. Den teoretiska delen ger bland annat kunskap om hur en brand kan uppstå och spridas samt hur den bäst kan förebyggas.

Kategorier
Utbildning

Modellen för retorikkurser

I en retorikkurs får du ofta lära dig om den retoriska arbetsprocessen. Men vilka steg är det egentligen som ingår i den processen? Det får du veta här!

Om du går en retorikkurs är det inte ovanligt att du får lära dig om Partesmodellen. Det är en flerstegsmetod som hjälper dig att på ett enkelt sätt bygga, och genomföra, ett tal. Den kallas även för den retoriska arbetsprocessen. Den mer antika versionen innehöll fem steg. Idag brukar man istället tala om sex eller sju steg.

Det första steget kallas för Intellectio. I detta steg handlar det om att analysera talsituationen och vilka man ska tala inför. Steg två heter Inventio. Här brainstormar man idéer och samlar innehåll till sitt tal. Här passar det också att fundera på hur man på bästa sätt ska få fram ethos, logos och pathos. Dessa två steg var på antiken ett och samma steg.

Steg tre och fyra i retorikkursen

I steg tre handlar det om att disponera innehållet. Steget kallas lämpligt nog för Dispositio. Du måste se till att ha en intresseväckande inledning, en tydlig huvuddel och en avslutning som knyter ihop säcken väl. Det ska löpa en fin röd tråd genom hela talet. När du är klar med denna del är du på steg fyra: Elocutio.

Elocutio handlar om språket, orden och stilen på talet. Passar sig slangord eller bör du ha ett mer formellt språk? Här jobbar du även med stilfigurer. Några av dem kan vara metaforer, stegringar eller kiasmer. Allegorier, anaforer, allusioner och såklart allitterationer.

Retorikkursens sista steg

I steg fem, Memoria, handlar det om att memorera ditt talmanus. Du bör även tänka på hur lyssnarna ska komma ihåg det du säger. Är det en föreläsning du håller kanske de också behöver någon form av minneshjälp, såsom att visa de viktigaste sakerna med en projektor.

Steg sex handlar om framträdandet, hur du är på scen. Vilket kroppsspråk använder du, når din röst ut, vilka betoningar och vilket tempo har du när du talar? En gammal grekisk retoriker sa att detta var det absolut viktigaste steget. Misslyckades man här var allt annat förgäves. Sista steget, Emendatio, handlar om att utvärdera sig själv efter talet. Utan reflektion blir du inte bättre. Går du en retorikkurs kan du här även få feedback av kursledaren. Snipp, snapp snut, så var stegen slut!

Läs mer information och tips om retorikkurs på denna webbplats: snackasnyggt.se